close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه با موضوع وضع حقوقی غائب مفقود الاثر و قوانین مربوط به آن

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع وضع حقوقي غائب مفقود الاثر و قوانين مربوط به آن,دانلود رایگان مقاله با موضوع غائب مفقودالاثر,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع

banner
جستجوگر پیشرفتهدانلود پایان نامه با موضوع وضع حقوقی غائب مفقود الاثر و قوانین مربوط به آن

مقدمه :

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،‌جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر  وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین .موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به …

فهرست مطالب :

مقدمه 

تقسیم مطالب

باب نخست – کلیات

تقسیم موضوع

فصل یکم – تعاریف   

علل غیبت و حکم غایب

امور مالی غایب

غایب و بقای زوجیت

غیبت و حکم دادگاه

تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان ومفقود)

عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی

گفتار دوم – قوانین متفرقه

باب دوم – وضع حقوق مالی غایب

تقسیم موضوع

فصل یکم – وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین       

گفتار یکم – وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین

بندیکم – اداره فضولی اموال غایب

بنددوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی

الف – دخالت وکیل

ب- اقدام وصی

بند سوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی

گفتار دوم – وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین

حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان

مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب

وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند

فصل دوم – مرحله تعیین امین  

تقسیم فصل

گفتار یکم – هدف ،شرایط کلی و مفهوم امانت

هدف از نصب امین

موارد تعیین امین

معنای امانت

شرط ضمان

گفتار دوم – تقاضای تعیین امین و مرجع صالح

متقاضی تعیین امین

طریق درخواست تعیین امین

وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین

نصب امین درخارج از ا یران

ضم امین و موارد آن

تعیین امین موقت

تعیین ناظر

تعدد امنا و نظار

قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه

گفتار سوم – شرایط امین ، اولویت‌ها

شرایط امین

اولویت‌های نصب امین

گفتار چهارم – اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای امین

شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب

تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله

نگهداری و اداره اموال

فروش اموال ضایع شدنی

فروش اموال منقوله غیر لازم

منع فروش و رهن اموال غیر منقول

ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب

نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی

تقسیم سهم الارث غائب

دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن

درخواست تحریر ترکه مورث غایب

پرداخت هزینه‌ها

صلح دعاوی

تحویل دادن اموال پس از زوال سمت

گفتار پنجم – حقوق و مسئولیت‌های امین

بند یکم – حقوق امین

الف – حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه

بند دوم – مسئولیت‌های امین

الف- مسئولیت مدنی

ب- مسئولیت کیفری

گفتار ششم – عزل امین

موارد عزل امین

نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیتدار در عزل امین

پایان دوره امانت و نظارت

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب

تقسیم فصل

گفتار یکم – ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب

مفهوم ورثه

مفهوم تصرف موقت

گفتار دوم – شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب

موارد اجرای این مرحله

شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه

دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال

نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال

اختیارات و وظایف ورثه

باب سوم – حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

تقسیم موضوع

فصل یکم – اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب       

گفتار یکم – اقسام موت و حقیقت ماهوی آن

اقسام موت

موت حقیقی

موت حکمی

موت فرضی

گفتار دوم – تردید در مرگ انسان و حکم آن

بند یکم – قاعده فقهی

بند دوم – حقوق موضوعه

الف – قانون مدنی

ب- امارات قانونی

ج – بررسی امارات قانونی و قضایی

فصل دوم – صدور حکم و آثار آن     

تقسیم فصل

گفتار یکم – مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی

متقاضیان حکم

دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی

شرایط شکلی درخواست

گفتار دوم – نحوه رسیدگی دادگاه

تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم

حکم دادگاه و مندرجات آن

ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن

گفتار سوم – سوابق فقهی

لمعه – شهید اول

قواعد – علامه حلی

مختصر المنافع – محقق حلی

گفتار چهارم – آثار حکم موت فرضی

آثار حکم در امور مالی و غیر مالی

فصل سوم – الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب  

گفتار یکم – آثار کشف زنده بودن غایب

– ابطال حکم موت فرضی

بند اول – تاثیر بازگشت غایب در اموال

الف – وضع منافع و نمائات

ب- وضع اموال مصرفی و تلف شده

بند دوم – تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح

الف – بازگشت زوج غایب

ب- بازگشت زوجه غایب

باب چهارم – وضعیت خانواده‌ غایب

تقسیم موضوع

فصل یکم – تکلیف زوجه غایب         

گفتار یکم – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت

گفتار دوم – درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح

متقاضی صدور حکم

عده زوجه غایب

بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی

گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن

شرایط درخواست طلاق

عده زوجه غایب

نفقه زوجه در ایام عده

وضعیت توارث

گفتار چهارم – مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران

آیین یهود

ارتدوکس

دین زرتشت

ارامنه گریگوریان

نتیجه

کلید واژه

پیوست‌ها

پیوست یکم – نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم

پیوست دوم – اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر

فهرست منابع و مآخذ


۳ هزار تومان

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 175

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 390 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6
:: ارسال شده در: علوم انسانی و علوم پایه , رشته حقوق ,
:: مطالب مرتبط: دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم , دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی , دانلود تحقیق با موضوع اعتبارات اسنادي , دانلود پایان نامه با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجاز , دانلود پایان نامه با موضوع فورس ماژور (قوه قاهره) , دانلود پایان نامه با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران , دانلود پایان نامه با موضوع ضرر و فعل زیانبار , دانلود پایان نامه با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد , دانلود پایان نامه با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال , دانلود پایان نامه با موضوع حقوق کیفری کار ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان پایان نامه با موضوع وضع حقوقي غائب مفقود الاثر و قوانين مربوط به آن , دانلود رایگان مقاله با موضوع غائب مفقودالاثر , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع وضع حقوقی غائب , دانلود رایگان مقاله با موضوع علل غیبت و حکم غائب , دانلود رایگان مقاله با موضوع غائب و بقای زوجیت , دانلود رایگان مقاله با موضوع جبران خسارت اموال غائب , دانلود رایگان مقاله با موضوع تعیین امین موقت , دانلود رایگان مقاله با موضوع تقسیم سهم الارث غائب , دانلود رایگان مقاله با موضوع تصرف موقت ورثه , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اقسام موت و حقیقت ماهوی , دانلود رایگان مقاله با موضوع تکلیف زوج غائب , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع شرایط درخواست طلاق , دانلود رایگان انواع پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد , دانلود رایگان انواع مقالات و تحقیقات رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه تهران , دانلود رایگان پروپوزال , بیهق مارکت , شهرستان سبزوار , مارکت بیهق ,
نویسنده
نویسنده : بیهق مارکت
تاریخ : [شنبه 12 اسفند 1396 ] [ 7:47]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
دانلود تحقیق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی تاریخ : جمعه 03 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم تاریخ : پنجشنبه 02 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی تاریخ : چهارشنبه 01 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع ارتداد در اسلام تاریخ : سه شنبه 29 اسفند 1396
دانلود تحقیق با موضوع مبانی مشروعیت مطلقه فقیه تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1396
دانلود تحقیق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت تاریخ : یکشنبه 27 اسفند 1396
دانلود تحقیق با موضوع کفالت تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396
دانلود تحقیق با موضوع مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري تاریخ : جمعه 25 اسفند 1396
دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری تاریخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396
دانلود تحقیق با موضوع اعتبارات اسنادي تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
علوم انسانی و علوم پایه
فنی و مهندسی
پروژه برنامه نویسی
متفرقه
کالاهای پستی
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 668
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 37
باردید دیروز باردید دیروز : 12
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 2
بازدید هفته بازدید هفته : 153
بازدید ماه بازدید ماه : 1,843
بازدید سال بازدید سال : 11,225
بازدید کلی بازدید کلی : 21,462

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.81.238.157
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir