close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریا

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر,دانلود رایگان مقاله با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر

banner
جستجوگر پیشرفتهدانلود پایان نامه با موضوع بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

مقدمه :

دریای خزر با وسعت۰۰۰/۳۷۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر ۶۳۸۰ کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول ۴۰ سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در …

فهرست مطالب :

کلیات تحقیق

طرح مسا له

فرضیه ها

پرسش اصلی پژوهش

پرسش های فرعی پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

متغیر مستقل ووابسته

روش پژوهش

هدف پژوهش

سازماندهی پژوهش

سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،ژئوپلتیکی و زیست محیطی

موقعیت جغرافیایی

آب وهوا

اقتصاد

ماهیگیری

نفت وگاز

بازر گانی

حمل ونقل

ژئوپلتیک دریای خزر

محیط زیست دریای خزر

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی

چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها

تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد

جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران

کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ

کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران

چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی

نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود

کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت

دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند

تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران

تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست

چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی

تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی  نه غربی

توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش

سطح پایین مبادلات اقتصادی

کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی

نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری

ایفای نقش برتر در معادلات جهانی

گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و ضعف تکنولوژی

افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران

سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان

تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه

تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی

بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش

استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز

توافقات پشت پرده روسها

نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی

محافظ تاریخی ملت ایران

ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزربا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور ایران وروسیه

اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر

روابط اقتصادی چالشی برانگیز

انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی

مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی

راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر                                   

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن

معاهدات مربوط به دریاچه خزر

علل ناکارآمدی معاهدات سابق

فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

مواضع قزاقستان

مواضع آذربایجان

مواضع ترکمنستان

مواضع روسیه

مواضع جمهوری اسلامی ایران

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی            

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی

همکاریهای دوجانبه

همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه

همکاری برای حل بحران های منطقه ای

سازمان همکاریهای دریای خزر

بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر

همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر

ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی

همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه

منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران

جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه

نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،خلیج فارس وکشورهای اسلامی

گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب

همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی وبی ثباتی در منطقه

جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق

منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه

نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید

همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه

جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر

همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغرب

فصل پنجم: نتیجه گیری  

منابع مآ خذ


۲ هزار تومان

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 90

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 280 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 15
:: ارسال شده در: علوم انسانی و علوم پایه , رشته حقوق ,
:: مطالب مرتبط: دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه , دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی , دانلود پایان نامه با موضوع اکو , دانلود پایان نامه با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی , دانلود تحقیق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , دانلود پایان نامه با موضوع اسناد هویتی , دانلود پایان نامه با موضوع استیفاء , دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی , دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر , دانلود پایان نامه با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خز , دانلود رایگان مقاله با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع دریای خزر , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع موقعیت جغرافیایی دریای خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع محیط زیست دریای خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع انقلاب سوسیالیستی , دانلود رایگان مقاله با موضوع مبادلات اقتصادی , دانلود رایگان مقاله با موضوع عوامل واگرایی , دانلود رایگان مقاله با موضوع بهره برداری از نفت دریای خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع ماهیگیری دریای خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع انرژی حوزه خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع حقوق بین المللی دریای خزر , دانلود رایگان مقاله با موضوع سازمان همکاری دریای خزر , دانلود رایگان انواع پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد , دانلود رایگان انواع مقالات و تحقیقات رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه تهران , دانلود رایگان پروپوزال , بیهق مارکت , شهرستان سبزوار , مارکت بیهق ,
نویسنده
نویسنده : بیهق مارکت
تاریخ : [پنجشنبه 28 دي 1396 ] [ 8:7]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
دانلود رایگان تحقیق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع مسئو تاریخ : دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶ تاریخ : یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات تاریخ : شنبه 01 اردیبهشت 1397
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه تاریخ : جمعه 31 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی تاریخ : پنجشنبه 30 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر تاریخ : چهارشنبه 29 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع آثار کیفری فرار از منزل تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع اکو تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع اقرار تاریخ : شنبه 25 فروردین 1397
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
علوم انسانی و علوم پایه
فنی و مهندسی
پروژه برنامه نویسی
متفرقه
کالاهای پستی
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 706
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 53
باردید دیروز باردید دیروز : 24
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 2
بازدید هفته بازدید هفته : 77
بازدید ماه بازدید ماه : 1,721
بازدید سال بازدید سال : 35,895
بازدید کلی بازدید کلی : 46,132

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.161.108.58
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir